Languages: ltfien

Taisyklės

Suomijos-Lietuvos prekybos asociacijos taisyklės

 

Asociacijos pavadinimas: Suomijos-Lietuvos prekybos asociacija. Asociacijos buveinė: Helsinkis, veiklos sritis: Lietuva ir Suomija.

Asociacijos tikslas – plėtoti Suomijos ir Lietuvos prekybinius ir ekonominius santykius. Siekdama įgyvendinti šį tikslą asociacija veikia kaip narių idėjų ir nuomonių forumas, organizuoja susirinkimus, viešnages, seminarus bei spaudos konferencijas, taip pat renka ir skelbia informaciją, skatinančią prekybinį bei ekonominį bendradarbiavimą.

Asociacija nedalyvauja politinėje veikloje ir nesiekia ekonominės naudos.

Asociacijos nariais gali tapti Suomijos ir Lietuvos įmonės bei kiti juridiniai susivienijimai ir savarankiškai dirbantys asmenys.

Narių priėmimo į asociaciją klausimus sprendžia valdyba. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš asociacijos pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką. Išstojantysis narys vis dėlto privalo sumokėti nario mokestį už tuos metus, kuriems pasibaigus jis atsisako savo narystės. Metinio nario mokesčio nesumokėjęs narys išbraukiamas iš asociacijos narių sąrašo.

Valdybai pasiūlius asociacijos susirinkime asmeniui už ypatingus nuopelnus dirbant valdybos pirmininku gali būti suteiktas garbės pirmininko statusas.

Valdyba gali pašalinti iš narių asmenį, kuris vykdė asociacijos veiklos tikslams prieštaraujančią veiklą.

Narių mokesčių dydį nustato asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Garbės pirmininkas yra atleistas nuo nario mokesčio.

Be to, valdyba turi teisę pagal prašymą atleisti nuo nario mokesčio narį, reikšmingai prisidėjusį prie asociacijos veiklos.

Asociacijos metinis visuotinis narių susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip balandžio mėnesį. Neeilinis asociacijos susirinkimas sušaukiamas tuo atveju, jei valdyba nusprendžia, kad jis reikalingas, arba jeigu ne mažiau kaip dešimtadalis balsavimo teisę turinčių asociacijos narių raštu reikalauja valdybos sušaukti susirinkimą tam tikram klausimui nagrinėti.. Pastaruoju atveju neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas per 60 dienų nuo prašymo sušaukti susirinkimą pateikimo valdybai.

Asociacijos metiniame susirinkime nagrinėjami šie klausimai:

  1. išklausoma asociacijos veiklos metinė ataskaita ir tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė,
  2. patvirtinamas valdybos atleidimas nuo atsakomybės,
  3. renkamas valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti nariai,
  4. renkamas vienas arba du auditoriai ir jų pavaduotojai kitiems finansiniams metams,
  5. patvirtinamas biudžetas bei narių mokesčių dydis,
  6. sprendžiami kiti klausimai, nurodyti kvietime į susirinkimą.

Neeiliniame asociacijos susirinkime nagrinėjami klausimai, nurodyti kvietime į susirinkimą.

Kvietimas į asociacijos metinį visuotinį narių susirinkimą arba į neeilinį susirinkimą turi būti įteiktas raštu kiekvienam nariui jo nurodytu adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo.

Asociacijos susirinkimuose kiekvienas nario mokestį sumokėjęs narys turi vieną balsą, o sprendimai priimami remiantis balsų dauguma. Garbės pirmininkas ir kiti nuo nario mokesčio atleisti nariai turi teisę kalbėti asociacijos susirinkimuose, bet ne balsuoti.

Jei nagrinėdami kokį nors klausimą nariai turi balsuoti ir balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Jei renkant asmenį balsai pasiskirsto po lygiai, lemia burtai.

Jei posėdyje dalyvaujantis narys to reikalauja, asmenys turi būti renkami slaptu balsavimu.

Narys gali pasinaudoti savo balsavimo teise per įgaliotą atstovą. Tačiau atstovas turi teisę pasinaudoti susirinkime ne daugiau kaip trijų narių balsavimo teise.

Asociacijos veiklai vadovauja valdyba, kurią sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir ne mažiau kaip du, bet ne daugiau kaip dešimt kitų narių.

Kvorumas yra, jei valdybos posėdyje dalyvauja pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas ir du nariai.

Valdybos posėdžiuose sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus, susijusius su asociacijos naryste. Pastaruoju atveju sprendimas turi būti vieningas.

Valdyba gali išrinkti sekretorių ir vykdomąjį komitetą reikalams tvarkyti. Vykdomąjį komitetą sudaro valdybos pirmininkas ir reikiamas kitų narių skaičius.

Asociacijos reikalams tvarkyti valdyba gali išrinkti asociacijos sekretorių bei kitą reikalingą personalą ir patvirtinti jų atlyginimus.

Asociacijos vardu pasirašo valdybos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas, arba asociacijos paskirtas narys arba nariai kiekvienas atskirai.

Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinės ataskaitos turi būti pateiktos auditoriams iki vasario pabaigos.

Sprendimas dėl asociacijos likvidavimo turi būti priimtas per du paeiliui vykstančius asociacijos posėdžius, o tarpas tarp jų turi būti ne trumpesnis kaip du  mėnesiai. Tuo pat metu sprendžiama, kaip panaudoti asociacijos lėšas asociacijos tikslams skatinti.