Languages: ltfien
Slide background

Säännöt

Suomi-Liettua kauppayhdistyksen säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomi-Liettua Kauppayhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue Suomi ja Liettua.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Liettuan välisten kauppasuhteiden ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsenten idea – ja mielipidefoorumina, järjestää kokouksia, vierailuja, seminaareja ja tiedotustilaisuuksia sekä informoi, tuottaa ja julkaisee kauppaa ja taloudellista vuorovaikutusta edistävää tietoa.

3 § Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tavoittele taloudellista hyötyä.

4 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä suomalaisia ja liettualaisia yhtiöitä ja muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee jäsenen ilmoittaa tästä yhdistyslain mukaisesti. Eroavan jäsenen tulee kuitenkin maksaa jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa yhdistyksen jäsenyydestä.  Jäsen, joka edellisenä vuonna on laiminlyönyt jäsenmaksunsa, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi nimittää kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenmaksujen suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa.

Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Lisäksi hallituksella on oikeus hakemuksesta vapauttaa jäsenmaksusta jäsen, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

6 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.  Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee ylimääräinen yhdistyksen kokous pitää 60 päivän kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä lukien.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hyväksytään vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja vahvistetaan tilinpäätös,

b) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

c) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-

johtaja ja muut jäsenet,

d) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi,

e) vahvistetaan talousarvio samoin kuin jäsenmaksujen suuruus,

f) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään

kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni, ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kunniapuheenjohtajalla ja muilla jäsenmaksusta vapautetuilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Mikäli käsiteltävistä asioista joudutaan äänestämään ja äänet jakautuvat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Mikäli henkilövalintoja tehtäessä äänet jakautuvat tasan, arpa ratkaisee.

Läsnä olevan jäsenen sitä vaatiessa on henkilövaali toimitettava suljetulla äänestyksellä.

Jäsen voi myös käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kokouksessa enempää kuin kolmen jäsenen äänioikeutta.

9 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi mutta enintään 10 muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyksen jäsenyyttä koskevia kysymyksiä, joiden osalta päätöksen tulee olla yksimielinen.

Hallitus voi valita sihteerin ja työvaliokunnan asioiden valmistelemista varten. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä muita jäseniä.

10 § Yhdistyksen asioiden hoitamista varten hallitus voi valita yhdistykselle toimistosihteerin ja muun tarpeellisen henkilökunnan sekä vahvistaa näiden palkkiot.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai se henkilö tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen määrää, kukin yksin.

12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.

13 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös tehdään kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin. Samalla päätetään yhdistyksen varojen käytöstä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.